Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45

Nhiệm Vụ Tân Thủ

 NHIỆM VỤ DÃ TẨU

 

 

 Nơi tiếp nhận nhiệm vụ:  

 

 

 Phần thưởng hấp dẫn ở các mốc nhiệm vụ sau:

 

 

           Ngoài ra, tại mỗi mốc 100 nhiệm vụ bạn sẽ nhận được 1 bình tiên thảo lộ (1h).

           Ví dụ: mốc 100 - 200 - 300 - 400,....

 

 Lưu ý:

           Mỗi ngày tối đa 1 nhân vật có thể làm 40 nhiệm vụ (tính cả những nhiệm vụ hủy)

           Đẳng cấp tối thiểu để có thể nhận nhiệm vụ dã tẩu là >= 70

            Hủy nhiệm vụ dã tẩu khi không có cơ hội hủy bỏ nhiệm vụ hoặc mảnh SHXT sẽ mất chuỗi

            Kể từ ngày 26/12/2020, khi bị hủy chuỗi nhiệm vụ - hãy thoát account ngay thời điểm đó và liên hệ fanpage để được hỗ trợ. Hiện tại

BQT đã có thể phục hồi chuỗi với điều kiện anh em phải thoát account và báo ngay lập tức - sẽ thu phí 600 xu/ lần hỗ trợ (vì xử lý vấn đề này cần can thiệp vào data base, sẽ có rủi ro ảnh hưởng đến server, vì vậy BQT phải thu phí để anh em phải cẩn thận, chú ý hơn).

 

 Update phần thưởng khi hoàn thành 40 nhiệm vụ dã tẩu trong ngày:

        Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm = Level x 300.000 (ví dụ cấp 100 sẽ nhận được 30.000.000 điểm kinh nghiệm)

        Điều kiện nhận:

               Level >= 90 mới có thể nhận.

 

               Hoàn thành đủ 40 nhiệm vụ trong 1 ngày không hủy 1 nhiệm vụ nào (hủy bằng cơ hội hay mảnh sơn hà xã tắc đều không tính)

 

 

 

  Võ Lâm Hoài Niệm 
Kính Bút!